กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

❖ กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
❖ กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
❖ แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
❖ พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
❖ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
❖ พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 40
❖ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539
❖ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
❖ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
❖ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
❖ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546
❖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
❖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
❖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
❖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
❖ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
❖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560