ประวัติหน่วยงาน

          โรงเรียนบ้านหนองยาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

          ที่บ้านหนองยาง  หมู่ที่  ๔ ตำบลพระครู  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ขณะนั้นเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน  มีครู ๒ คน  คือ นายวัลลภ  ประดับโชติ เป็นครูใหญ่ และนายทองบ่อ  คุณสัตย์ เป็นครูผู้สอน  สถานที่เรียนอาศัยศาลาวัด  ที่ดินเป็นของสงฆ์

          ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ชาวบ้านหนองยาง ซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ตามแบบ ป.๑ซ  โดยเพียงแต่ติดตั้งเสาและตีเครื่องไว้ คิดเป็นมูลค่า  ๕,๐๐๐ บาท  ส่วนที่ดินในการปลูกสร้างนั้นชาวบ้านหนองยางได้มอบที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ ๑ งาน  ๕๖ ตารางวา ซึ่งเป็นที่สาธารณะ

          พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทและได้รับเงินจากภาษีบำรุงท้องที่อีก ๕,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเป็นอาคารถาวรแบบ ป.๑ซ. ๓ ห้องเรียน ต่อมาได้ขยายต่อเติม  เป็น ๔ ห้องเรียน  จากนั้นจึงย้ายสถานศึกษาจากศาลาวัดมาที่อาคารหลังใหม่

          พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ.อีก ๑ หลังจำนวน ๓ ห้องเรียน และขยาย  ชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการได้สั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายบุญชู หนองหาญ  ตำแหน่งครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองรัก  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคูเมือง และแต่งตั้งให้นายสมดุลย์  ดีรัมย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาง  และได้ร่วมมือกับคณะครู ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัดปทุมหนองยาง สร้างโรงอาหารจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

         ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบป.๑ ฉ.  จำนวน  ๓ ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นเงิน ๓๘,๒๐๐ บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางราชการมีคำสั่งกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองยางให้สูงขึ้นแต่งตั้งให้  นายสมดุลย์    ดีรัมย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาง และในปีงบประมาณ ๒๕๓๖โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง   ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓  จำนวน ๓ คอลัมน์ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ชมรมอาสาพัฒนาชนบทสถาบันราชภัฏธนบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนามาออกค่ายพัฒนาที่โรงเรียนบ้านหนองยาง  ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ.  ๖ ห้องเรียน  โดยทาสีใหม่ทั้งหลัง  จัดสร้างสวนหย่อม และสร้างเรือนเพาะชำคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑๐๖,๓๓๐

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ. ซึ่งทรุดโทรมมากและได้ดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้นแล้ว  และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาคือเปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียนและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ปี ๒๕๓๙ ด้วย