คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายดาว   เซี่ยมศิริ
ประธานกรรมการ
2. นายมีชัย  พุทธานุ
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางลาวัณย์   ปักโกทะทัง
ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายดาว  เซียมศิริ
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางยุพิน  ด้ายรินรัมย์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายบุญเลี้ยง  สุมามาลย์
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. นายคำภา  ปักเคทัง
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการ
8. นายสุบิน  มีชัยทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายพัทยา   ทวยเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ