คณะกรรมการนักเรียน

1. ด.ช.กวีวัช

วุฒิธีระพงศ์ ประธานนักเรียน

2. ด.ช.วัฒนา

พุทธานุ รองประธานกรรมการ

3. ด.ญ.วิมลรัตน์

แสมรัมย์ รองประธานกรรมการ

4. ด.ญ.ธิดารัตน

อุปัชฌาย์ เลขานุการ

5. ด.ช.พิชัยวุฒิ

สาลี เหรัญญิก

6. ด.ช.อดิศักดิ์

ปักกาสีนัง กรรมการ

7. ด.ช.พรชัย

เลิศพันธ์ กรรมการ

8. ด.ช.ชลาสินธ์

สุดชาลี กรรมการ

9. ด.ญ.อนุรี

พลวาปี กรรมการ

10. ด.ญ.ธัญญลักษณ์

วนไธสง กรรมการ

11. ด.ญ.รุจิรา

จินก๋ง กรรมการ

12. ด.ช.นพพร

กอแก้ว กรรมการ

13. ด.ช.เถลิงเกียรติ

ศิลาชัย กรรมการ

14. ด.ช.บูรณิศ

ด้ายรินรัมย์ กรรมการ

15. ด.ญ.บัณฑิตา

สำรวมจิตร กรรมการ