วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

         นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน

ปรัชญา

         ปัญฺญา นรานํ รตฺนํ
“ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน”